PUBLICATIONS

Published books

 1. Sendikasyon Kredisi Alacaklarının Fer’i Teminatlarla Güvence Altına Alınması (“Collateralization of Syndicated Loan Claims by Accessory Securities”). İstanbul: On İki Levha, March 2019 (Second Edition: August 2021). HC Aksoy.
 2. Impossibility in Modern Private Law – A Comparative Study of German, Swiss and Turkish Laws and the Unification Instruments of Private Law. Cham – Heidelberg – New York – Dordrecht – London: Springer, January 2014. HC Aksoy.
 3. Kişisel Verilerin Korunması (“Protection of Personal Data”). Ankara: Çakmak, March 2010. HC Aksoy.

 

Edited Books, anthologies, bibliographies

 1. Tüketici Hukuku Konferansı, 5-6 Aralık 2015, Makaleler-Tebliğler (“Consumer Law Conference”, 5-6 December 2015, Papers-Presentations”). Ankara: Yetkin, October 2016. HC Aksoy.
 2. European Journal of Law and Economics: Special Issue: First Law and Economics Conference in Turkey, Vol. 42, Issue 1, August 2016. Guest editor (with OB Gürzumar, HB Schäfer and HB Karabudak).

 

Chapters in books or monographs

 1. “Kişisel Veri Nedir?” (“What is Personal Data?”) in Meraklısına Bilim – Sarkaç’tan Bir Seçki 2019 (Edited by Defne Üçer Şaylan). İstanbul: Doğan Egmont, 2020, 82-83.
 2. “Good Faith” in Encyclopedia of Law and Economics. (Edited by Alain Marciano and Giovanni Battista Ramello). New York: Springer, 2018, DOI 10.1007/978-1-4614-7883-6_565-1. HB Schäfer & HC Aksoy.
 3. “Impracticability” in Encyclopedia of Law and Economics. (Edited by Alain Marciano and Giovanni Battista Ramello). New York: Springer, 2018, DOI 10.1007/978-1-4614-7883-6_244-1. HC Aksoy.
 4. “Kişisel Verilerin İşlenmesi Kapsamında Rıza Unsuru ve Sınırlı Ehliyetsizlerin Durumu” (“Element of Consent within the Scope of Processing of Personal Data and the Status of Persons with Limited Incapacity”) in Haluk Konuralp Anısına Armağan. (Edited by: Osman Berat Gürzumar et al.). Ankara: Yetkin, 2009, 47-68. HC Aksoy.

 

Articles in refereed journals

 1. “AB ve Türk Hukuklarında Çerezler: Kişisel Verilerin Korunması Açısından Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme” (“Cookies in EU and Turkish Law: A Comparative Review with respect to Data Protection”). Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Vol. 3, Issue 1, 2021, 61-88. HC Aksoy & M Halıcıoğlu.
 2. “Rethinking the Relationship Between the Enforceability of Penalty Clauses and the Debtor’s Fault in Breach of His/Her Obligation Under Swiss Law”. The Lawyer Quarterly, Accepted for Publication in Issue: 2-3/2021.
  Prior (Draft) Turkish version of the article:
  “Ceza Koşulunun Borçlunun Borca Aykırı Davranıştaki Kusuru İle İlişkisi Nedir?” (“What is the Relationship Between Penalty Clauses and the Debtor’s Fault in Breach of His/Her Obligation?”). Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Vol. 24, Issue 2, December 2018, 999-1018. HC Aksoy.
 3. “E-Gizlilik Tüzüğü Çalışmaları Işığında Türk Hukukunda Elektronik Haberleşmenin Gizliliğinin Korunması” (“A Review of Protection of Privacy of Electronic Communications under Turkish Law in the Light of the Draft E-Privacy Regulation”). Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Vol. 2, Issue 2, 2020, 1-18. HC Aksoy & M Halıcıoğlu.
 4. “Vekaletsiz İş Görende İşi Vekaletsiz Olarak Görme Bilinci Aranmalı Mıdır?” (“Is the Will of Benevolent Intervention in Another’s Affairs an Element of Negotiorum Gestio?”). Ankara Barosu Dergisi, 2017/1, 2017, 91-121. HC Aksoy.
 5. “Türk ve İsviçre Hukuklarında Evcil Hayvanlara Verilen Zararlara İlişkin Özel Hukuktan Doğan Sorumluluk” (“Civil Liability for Damages Given to Domestic Animals Under Turkish and Swiss Laws”). Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 129, 2017, 161-194. HC Aksoy.
 6. “Effet de la bonne foi du conjoint survivant sur ses droits successoraux en cas d’annulation du marriage” (“Effect of the good faith of the surviving spouse on his/her inheritance rights in case of annulment of marriage”). Successio, 2/2016, 176-182. P Altınok Ormancı & HC Aksoy.
 7. “Alive and well: the good faith principle in Turkish contract law”. European Journal of Law and Economics: Special Issue: First Law and Economics Conference in Turkey, Vol. 42, Issue 1, 2016, 73-101. HB Schäfer & HC Aksoy.
 8. “Cevap ve Düzeltme Hakkı Çerçevesinde Haberin Gerçeğe Aykırılığı: “Maddi Gerçekliğe” Aykırı Bir Haberin Salt “Görünürdeki Gerçekliğe” Uygunluğu Cevap ve Düzeltme Hakkının Kullanılmasına Engel Midir?” (“Falsehood of the News within the Scope of Right of Reply”).Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 112, 2014, 55-72. HC Aksoy
 9. “Status Quo Bias, CISG and the Future of the Common European Sales Law”. European Business Law Review, Vol. 24, No. 4, 2013, 459-465, 2013. HC Aksoy.
 10. “Alacağı Temlik Edenin Kanundan Doğan Garanti Sorumluluğunun Ekonomi Hukuku Prensipleri Işığında Değerlendirilmesi” (“An Evaluation of the Legal Warranty Liability of the Assignor under the Principles of Law and Economics”). Ankara Barosu Dergisi, 2012/1, 141-160. HC Aksoy.
 11. “Economic impossibility in Turkish contract law from the perspective of law and economics”. European Journal of Law and Economics, Vol. 34, No. 1, 2012, 105-126, 2012. HC Aksoy & HB Schäfer.
  Developed (Draft) Turkish version of the article:
  “Hukuk ve Ekonomi Yaklaşımı Çerçevesinde Türk Sözleşme Hukukunda Ekonomik İmkânsızlık” (“Economic impossibility in Turkish contract law from the perspective of law and economics”). Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Vol. XXVI, No. 1, 2010, 41-67. HC Aksoy & HB Schäfer.
  Prior (Draft) English version of the article (non-refereed):
  “Economic Impossibility in Turkish Contract Law from the Perspective of Law and Economics” in Haluk Konuralp Anısına Armağan, Ankara: Yetkin, 2009, 795-824. HC Aksoy & HB Schäfer.
 12. “The Right to Personality and its Different Manifestations as the Core of Personal Data”. Ankara Law Review, Vol. 5, No. 2, 2008, 235-249. HC Aksoy.

 

Other publications, including translations, research notes, limited-circulation

reports, etc.         

 1. “Madde 79” (“Article 79”) in Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması, (Commentary on the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)). Edited by Ingeborg Schwenzer and Pınar Çağlayan Aksoy.  İstanbul: XII Levha, 2015. (Translation)
 2. “Madde 80” (“Article 80”) in Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması, (Commentary on the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)). Edited by Ingeborg Schwenzer and Pınar Çağlayan Aksoy.  İstanbul: XII Levha, 2015. (Translation).
 3. “Avrupa’da Ülke Borçları Krizi, Bankaları Kurtarın Devletleri Değil” (“The Sovereign Debt Crisis in Europe, Save Banks Not States”), by Hans-Bernd Schäfer. Mülkiye Dergisi, Vol. XXXVI, No. 274, 2012, 93-112. (Translation)
 4. “Milletlerarası Mal Satımında Yeni Bir Dönem” (“A New Era in International Sale of Goods”). Hukuk Gündemi, June 2011, 16-19. (Informative writing).
 5. “Hangi Borçlar Kanunu? 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Zaman Bakımından Uygulanmasına İlişkin Bir İnceleme” (“Which Code of Obligations? A Review on the Application in Time of the Turkish Code of Obligations No. 6098”). Hukuk ve Yaşam, No. 14, 2001, 5-7. (Informative writing).

 

Invited lectures and talks

 1.  “AB Mevzuatı ile Karşılaştırmalı Olarak ve Uygulamadan Örnekler ile Türk Hukukunda Çerezler” (“Cookies in Turkish Law – Comparatively with EU Law and with Examples from Practice”), YASED Hukuk ve Regülasyon Çalışma Grubu Toplantısı (“YASED Legal and Regulatory Study Group Meeting”), 7 December 2021 (Online).
 2.  “Blokzinciri ve Kişisel Verilerin Korunması” (“Blockchain and Data Protection”), Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu (“International Informatics and Technology Law Symposium”), 3-4-5 December 2021, İstanbul/Turkey (Hybrid).
 3.  “Sağlıkta Kişisel Verilerin Korunması (Panel)” (“Data Protection in Health (Panel)”), ISC Turkey 2021, 2 December 2021, Ankara.
 4. “Embracing, or not embracing the technological advancements in testamentary law, that is the question”, American Society of Comparative Law Annual Conference – Younger Comparativists Conference, University of Wisconsin Law School, 24 October 2021 (Online).
 5. “Audiovisual Wills: A Contemporary Approach to Testamentary Formalities”, Society of Legal Scholars Annual Conference, Durham University, 1 September 2021 (Online).
 6. “Yapay Zeka ve Hukuk” (“Artificial Intelligence and Law”, Yapay Zeka ve Eğitim Çalıştayı (“Artificial Intelligence and Education Workshop”), 23 June 2021, Ankara/Turkey (Hybrid).
 7. “Çerez Politikalarının Belirlenmesi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar” (“Setting Cookie Policies and Problems in Practice”), 4. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi (“4th e-Safe Data Protection Summit”), 17 June 2021, Ankara/Turkey.
 8. “Avrupa Birliği Veri Koruma Düzenlemeleri Işığında Çerezler” (“Cookies in the Light of European Union Data Protection Regulation”), Kişisel Verileri Koruma Kurumu Çarşamba Seminerleri (“Data Protection Authority Wednesday Conferences”), 26 May 2021, Ankara/ Turkey.
 9. “Karşılaştırmalı Hukuk Perspektifinden İfa İmkansızlığı” (“Impossibility of Performance from the Perspective of Comparative Law”), Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çarşamba Konferansları (“Kadir Has University Faculty of Law Wednesday Conferences”), 28 April 2021, Online.
 10. “Kişisel Verilerin Korunması” (“Protection of Personal Data”), Bilkent-Galatasaray Buluşmaları Sempozyum Serisi I: Bilişim Çağında Hukuk ve İnsan Hakları (“Bilkent-Galatasaray Gatherings Symposium Series I: Law and Human Rights at Information Age”), 27-28 April 2019, Ankara/Turkey.
 11. “Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün Kişisel Verilerin Korunması Alanında Getirdiği Yenilikler” (“Changes Introduced by the European Union General Data Protection Regulation to the Field of Data Protection”), III. Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı (“3rd Conference on Recent Developments in European Union Law”), 8 May 2019, Ankara/Turkey.
 12. “Aldatılan Eş Üçüncü Kişiden Manevi Tazminat Talep Edebilir Mi?” (“Could the Cheated Spouse Claim Compensation from the Third Party?”), 4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu (“4th International Law Symposium”), 3-5 May 2018, Alanya/Turkey.
 13. “Avrupa Birliği Sorumluluk Hukukunda Yeni Bir Özne: Robotlar” (“A New Subject in European Union Liability Law: Robots”), II. Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı (“2nd Conference on Recent Developments in European Union Law”), 10 May 2018, Ankara/Turkey.
 14. “Alive and Well, the Good Faith Principle in Turkish Contract Law”, International Law and Economics Conference, 25 April 2014, Ankara/Turkey.
 15. “Economic Impossibility in Turkish Contract Law from the Perspective of Law and Economics”, Twenty-Sixth Annual Conference of European Association of Law and Economics, 18 September 2009, Rome/Italy.